Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Segmentointi 5/8

Markkinoinnin ja viestinnän automaatio – Segmentointi 5/8

21.10.2019 automaatio, markkinoinnin ja viestinnän automaatio, segmentointi, markkinoinnin automaatio, opas, viestintä

Asiakkaiden luokittelua, eli segmentointia, voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun asiakkaista tiedetään jotain, jonka perusteella heidät voidaan jaotella ryhmiin. Koska eri yksilöillä on erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, ei kaikkia voida lähestyä samanlaisella viestisisällöllä.

Sen lisäksi, että yhteneväiset asiakkaat luokitellaan samaan segmenttiin, on myös tärkeää, että segmentit erottuvat toisistaan selkeästi. Segmentointiin voi käyttää melkeinpä mitä vain luokittelukeinoa. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • kuluttajakäyttäytyminen: esim. aikaisemmat hankinnat
  • mielenkiinnon kohteet: esim. kissa, koira, hevonen jne.
  • demografiset tekijät: ikä, sukupuoli, koulutus sekä ammatti
  • geografiset tekijät: asuinpaikka ja postinumero
  • psykologiset tekijät: arvot, asenteet ja elämän tyyli
  • kanta-asiakkaat, satunnaisasiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja entiset asiakkaat

Segmentointia voi tehdä olemassa oleville asiakkaille tai asiakkaat voidaan luokitella jo siinä vaiheessa, kun he esim. liittyvät uutiskirjeen postituslistalle. Segmentointiprosessi voi edetä esim. seuraavasti:

Segmentointi - Kaavio

Segmentointi aloitetaan strategian valitsemisella, jonka pohjalta automaatio toteutetaan. Strategia voi olla täysin segmentoimaton, jolloin samaa automaatiota käytetään kaikille asiakasryhmille. Se voi olla selektiivinen, jolloin eri segmenttiryhmille toteutetaan kullekin omanlaisensa automaatioprosessi. Strategia voi olla myös keskitetty, jolloin automaatio kohdistuu vain yhteen segmenttiryhmään.*

Kun strategia on valittu, analysoidaan asiakkaat ja tunnistetaan heissä yhtäläisyyksiä, joiden pohjalta heidät ryhmitellään segmentteihin. Tämän jälkeen luodaan automaation prosessi, jonka tuloksia seurataan muun muassa analyysien ja raporttien sekä palautteiden perusteella.

Blogisarja:

Lisää aiheesta:

Lähteet:

  • Armstrong, G. & Kotler, P. 2013. Marketing – An Introduction. 11. painos. Harlow: Pearson Education Limited.
  • Raatikainen, L. 2008. Asiakas, tuote ja markkinat. Helsinki: Edita Publishing Oy.
Kirjoittaja: Creamailer Oy