Creamailer Oy:n tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Creamailer Oy
Laippatie 5
00880 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jami Pietilä
ohjelmistokehittäjä, tietosuojavastaava
jami.pietila@creamailer.fi
Puh. +358 40 173 2992

3. Rekisterin nimi

Creamailerin asiakas- ja viestintärekisteri

4. Käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Creamailer Oy käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.:

Palvelun tarjoamiseen

Asiakassuhteen hoitaminen ja hallinnointi. Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen

Palvelun kehittäminen

Asiakasviestintä ja markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Creamailer käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

(* Vain nämä tiedot ovat pakollisia

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Creamailerin tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan Creamailerin toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti palvelun tilauksen, verkkolomakkeiden sekä kokeiluversion tilausten yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Creamailerin rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Creamailerin asiakasviestintää, markkinointia ja viestintää varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä Creamailer koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Creamailerin tietoturvaan liittyvät toiminnot noudattavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Creamailerin palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla. Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Traficomin määräyksen viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista (TRAFICOM/54045/03.04.05.00/2020).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Creamailerissa kiinnitetään huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan elinkaariajattelumallia hyödyntäen. Palvelumme ja sitä myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Creamailerilla on käytössään turvallisiksi todetut tekniset, fyysiset ja hallinnolliset suojauskeinot. Tällaisia ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat ja turvallisten laitetilojen käyttö. Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtivat siihen erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain nimetyille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat kyseisiä tietoja.

Creamailer toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein, jossa huomioidaan elinkaariajattelu aina palvelun suunnittelusta ylläpitoon. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin varaudutaan huomioimalla suojattavan tiedon luonne sekä riskin todennäköisyys.

Creamailer käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, joilla ei ole pääsyä Creamailerin sisältämiin henkilötietoihin. Kaikkien Creamailerin kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

Lue lisää: Creamailerin tietotilinpäätös

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Creamailerin hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: tuki@creamailer.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Tiedon korjaamis- ja poistamisoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan, poistamaan tai täydentämään Creamailerilla hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: tuki@creamailer.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin. Creamailer voi myös korjata, poistaa tai täydentää tietoja itse.

Rekisteröity voi myös kieltää Creamaileria käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: tuki@creamailer.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin. Laskutustiedot säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

Perumis- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus perua henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus. Hänellä on myös oikeus saada siirrettyä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Creamailer ei vastaa tietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta toisen rekisterinpitäjän järjestelmän kanssa.

Rajoittamis-, vastustus- ja valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot ovat virheellisiä, jos tietoja ei enää tarvita tai käsittely tapahtuu vastoin lakia.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittelylle ei ole merkittävää syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet. Merkittävä syy voi olla esim. oikeudellinen vaade.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle mikäli hän katsoo, että Creamailer ei ole käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Evästeiden käyttö

Eväste on nimettömän tunnistetiedon sisältämä tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Tunnistetietoa käytetään palveluissa selainten yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Creamailer kerää käyttäjän päätelaitetta käsitteleviä tietoja evästeiden avulla. Näin saadaan tietoa siitä milloin ja miten verkkopalveluja käytetään. Tiedon avulla palveluja voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Huomioitavaa on, että evästeiden käyttö ei tallenna tietoja, joiden perusteella käyttäjät voidaan tunnistaa tai yksilöidä.

Evästeet eivät vaikuta tietoturvaan, eivätkä levitä haittaohjelmia tai viruksia. Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Creamailerin käyttämät evästeet:

Google Analytics

Web-analytiikkajärjestelmän eväste, jolla lasketaan sivustojen kävijämääriä. Evästeeseen voidaan yhdistää tietoja mm. kävijän kampanjaan osallistumisesta sekä asioinnista Creamailerin verkkopalvelussa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen säilytysaika: Enintään 2 vuotta

Google AdWords

Eväste, jota käytetään mm. mainonnan uudelleen kohdentamiseen Googlen mainosverkostoissa. Evästeeseen yhdistetään kävijän selailuhistoriaa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen säilytysaika: Enintään 2 vuotta

12. Tietosuojaseloste

Creamailerilla on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta päivittämällä tätä sivua.

13. Uutiskirjeet, kyselyt ja tapahtumailmoittautuminen

Creamailer julkaisee uutiskirjettä, jonka voi tilata täältä. Uutiskirje lähetetään asiakkaille ja sen tilanneille. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Uutiskirjeissä kerätään tietoa niiden avauksista ja klikkauksista, joita käytetään mm. viestinnän onnistumisen seurantaan.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi, eli vastaanottaja peruu uutiskirjeen tilauksen tai palvelu lakkaa olemasta.

Uutiskirjeen tilaajalla on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus jokaisesta uutiskirjeestä löytyvästä Poistu postituslistalta -linkistä. Uutiskirjeen peruneen henkilön yksilöivät tiedot poistuvat Creamailerin järjestelmästä perumisen yhteydessä välittömästi.

Creamailerin kyselyvastaukset sekä tapahtumailmoittautumiset tallentuvat Creamaileriin. Kyselyvastauksia ja tapahtumailmoittautumisia säilytetään niiden käsittelyyn tarvittava aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan.