Creamailer Oy:n asiakassopimusehdot


1. Sopimuksen tausta

Nämä asiakassopimusehdot koskevat kaikkia Creamailer Oy:n (y-tunnus 2255533-0, Palveluntarjoaja) tarjoamien palvelujen toimitusta ja käyttöä. Palvelut toteutetaan pääsääntöisesti verkon välityksellä. Mikäli Creamailer Oy:ltä tilataan muita kuin verkon välityksellä toimitettavia palveluja (esim. koulutukset), sovelletaan niiden osalta kohdassa 11. kuvattuja ehtoja.

Nämä Palvelujen käyttäminen edellyttää, että palvelun käyttäjä (Asiakas) toimittaa palvelun pyytämiä tietoja (Informaatio). Mikäli yhteystiedot tai muut palvelun käyttämiseen vaadittavat tiedot muuttuvat, Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa muuttuneet tiedot Palveluntarjoajalle.

2. Sopimuksen määritelmät

3. Yleiset käyttöehdot

Palvelun käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla ja Asiakas tallentaa Informaation palveluun omalla vastuullaan.

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on.

Palveluntarjoaja ei lupaa takuuta sille, että:

Tekninen tuki rajoittuu ainoastaan maksaville asiakkaille ja toimii pääsääntöisesti tuki@creamailer.fi -sähköpostiosoitteen välityksellä.

Asiakas ymmärtää, että Palveluntarjoaja käyttää kolmansia osapuolia tarjotakseen tarvittavat laitteistot, ohjelmat, internet-yhteydet, levytilat ja vastaavat teknologiat, joilla palvelua tuotetaan.

Asiakas ei saa ylläpitää viruksia, matoja tai haittaohjelmia palvelussa.

Jos Asiakkaan liikennekapasiteetti ylittää merkittävästi keskimääräisen käytön (määritelty Palveluntarjoajan osalta), Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa palvelun liikennemäärää.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai kirjeitse. Muutokset astuvat voimaan heti ja käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palvelunkäyttöä tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti.

4. Palvelun sisältö ja kuvaus

Palvelun sisältö on Asiakkaan valitseman palvelukuvauksen mukainen (esim. pakettitaso).

Palveluun voi ladata informaatiota, jonka avulla Asiakas voi muun muassa lähettää uutiskirjeitä kohdennetuille vastaanottajille ja laatia kyselyjä.

Palvelun käyttöohjeet ja videot sekä asiakastuen yhteystiedot ovat nähtävillä Palveluntarjoajan kotisivuilla sekä palvelussa.

Palvelu muuttuu palvelun kehittämistyön edetessä. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä palveluun muutos, joka kohdistuu palvelun tuotantoympäristöön siten, ettei se vaikuta palvelun sisältöön tai käyttötasoon heikentävästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä muutoksia, jotka ovat tarpeen tietoturvauhan torjumiseksi, johtuvat lakimääräyksestä tai viranomaisohjeistuksesta. Asiakas hyväsyy muutoksen jatkamalla palvelun käyttöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus asiakasta kuulematta estää pääsy palveluun mikäli on epäily, että palveluun tallennetaan käyttöehtojen vastaista informaatiota, muiden asiakkaiden palvelun käyttö voi vaarantua informaation johdosta tai asiakassopimusehtoja rikotaan.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun jatkuvassa käytössä, mutta voi keskeyttää palvelun käytön tai muuttaa sen sisältöä aina kun se nähdään tarpeelliseksi. Kyseisiä keskeytyksiä ja muutoksia ovat esimerkiksi turvallisuusuhkat, ylläpito, asennus- sekä muutostyöt. Keskeytykset ja muutokset ovat mahdollisia myös lain tai viranomaisvaatimuksen sekä ohjeistuksen myötä.

Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelu on asiakkaan käytössä keskeytyksettä eikä sitä miten kolmannet tahot (esim. internet-yhteyden tarjoava taho) tai muu palvelun käyttöön vaikuttava kolmas taho tuottaa omat palvelunsa. Palveluntarjoaja tiedottaa ylläpitokatkoksista etukäteen mikäli se on mahdollista. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle huolto- tai muista töistä aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Palveluntarjoaja varmistaa virheettömän toiminnan omalta osaltaan. Mahdollisten vikatilanteidenkorjaaminen aloitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin työ- ja virka-aikojen puitteissa.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle huoltotöistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

Palveluntarjoaja vastaa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaalle Palveluntarjoajan toiminnasta johtuen. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan.

Asiakas on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneista kuluista. Asiakas vapauttaa Palveluntarjoajan sekä sen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät kaikista niistä seuraamuksista, joita asiakkaan toimet aiheuttavat.

Asiakas vastaa kaikesta uutiskirjeen kautta tapahtuvasta liiketoiminnasta. Asiakas vastaa kaikesta palveluun tuomastaan Informaatiosta sekä siitä, että julkaistu materiaali on Suomen lakien, viranomaismääräysten ja hyvin tapojen mukaista. Materiaali ei saa myöskään loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia.

5. Rekisteröityminen kokeiluversion käyttäjäksi

Palveluun rekisteröidytään www.creamailer.fi -osoitteessa. Rekisteröinnin tuloksena Asiakas saa oikeuden palvelun kokeiluversioon. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista eikä se velvoita Asiakasta käyttämään palvelua.

Rekisteröinnin yhteydessä annetaan koko nimi, toimiva sähköpostiosoite sekä muut rekisteröintilomakkeessa pyydetyt tiedot. Palveluntarjoaja lähettää tarkistusviestin Asiakkaalle, jolloin osoitteen oikeellisuus varmistetaan. Asiakas huolehtii itse siitä, että hänellä on palvelun käyttöön tarvittava internet-yhteys, laitteisto sekä selainohjelmisto.

Asiakas vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Myös silloin, kun toimet tapahtuvat muun henkilön toimesta, jolla on käytössään Asiakkaan käyttäjätunnukset palveluun.

Rekisteröityessään Asiakas tilaa uutiskirjeen, josta voi poistua palveluun kirjautumisen jälkeen tai seuraamalla sähköpostissa olevaa perumislinkkiä.

Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan käyttäjä- ja henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Kokeiluversio on maksuton.

6. Tietosuojaehdot

Asiakas (Rekisterinpitäjä) toimii sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä määriteltynä rekisterinpitäjänä niiden henkilötietojen osalta, joita Creamailer Oy (Tietojen käsittelijä) käsittelee palvelussa palvelun toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä on vastuussa keräämästään ja palveluun tuomastaan Informaatiosta ja sen käsittelyn lainmukaisuudesta kulloinkin sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta sekä oikeuksien toteutumisesta, turvaamisesta ja tiedon ylläpitämisestä ja ajantasaisuudesta, jotka ovat Palveluntarjoajalle tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi lakeja rikkomatta ja kenenkään oikeuksia loukkaamatta.

Rekisterinpitäjä vahvistaa näissä asiakassopimusehdoissa olevat kuvaukset päteviksi sopimuksen voimaantulohetkellä. Jos rekisterinpitäjä antaa myöhemmin Tietojen käsittelijälle lisäohjeistusta henkilötietojen käsittelyyn, on Tietojen käsittelijällä oikeus laskuttaa Rekisterinpitäjältä muutostyöstä aiheutuneet kustannukset, joita tarvitaan Rekisterinpitäjän ohjeiden noudattamiseksi. Jos Tietojen käsittelijä ei pysty noudattamaan annettuja ohjeita, ilmoitetaan siitä Rekisterinpitäjälle viipymättä, jonka jälkeen asiaan pyritään löytämään yhteinen ratkaisu.

Rekisterinpitäjä hyväksyy, että Tietojen käsittelijä voi palvelun toteuttamiseksi antaa asiakkaan palveluun tuomaa informaatiota ja henkilötietoja käsiteltäväksi sellaiselle alihankkijalle, jotka ovat sijoittuneet rekisterinpitäjän kotimaan ulkopuolelle. Jos asiakkaan henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle toteuttaa Tietojen käsittelijä Rekisterinpitäjän puolesta asiaan kuuluvat suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi. Esimerkiksi Tietojen käsittelijä voi Rekisterinpitäjän puolesta tehdä EU:n komission hyväksymien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sijoittuneen alihankkijan kanssa (EU:n mallilauseke). Henkilötietojen käsittelijä siirtää henkilötietojen käsittelyn EU/ETA-alueelle tai luotettavaan maahan ilman viivytystä, jos käsittelymaa poistetaan luotettavien maiden listalta.

Tietojen käsittelijä vastaa siitä, että se käsittelee Rekisterinpitäjän palveluun tuomaa informaatiota kulloinkin sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kun on tarpeen tietosuojan täyttymisen kannalta. Palveluntarjoaja käsittelee omien asiakkaidensa henkilötietoja kulloinkin sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietojen käsittelijä käsittelee asiakkaan palveluun tuoman Informaation luottamuksellisena ja varmistaa, että Informaatiota käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtävien luonteen vuoksi tietojen käsittely on tarpeellista. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu luottamuksellisesti.

Asiakkaan palvelun tuoman informaation pseudonymisoinnin (tarvittaessa), suojaamisen, eheyden ja käytettävyyden suojaamiseksi on käytössä asianmukaiset ajan tasalla olevat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Toimenpiteistä on tarkempi kuvaus Creamailer Oy:n tietotilinpäätöksessä, joka on luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla. Tietojen käsittelijä voi muuttaa omia tietosuojamenettelyjään mikäli muutokset eivät heikennä yleistä tietoturvallisuutta.

Tietojen käsittelijä ilmoittaa rekisterinpitäjälle mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta. Henkilötietojen käsittelijä pyrkii parhaansa mukaan rajoittamaan sekä korjaamaan loukkauksen aiheuttamia haittoja.

Tietojen käsittelijä on tehnyt oman henkilötietojen suojaamiseen liittyvän riskienarvioinnin, jonka avulla ulkoiset ja sisäiset riskit minimoidaan alan parhaiden käytänteiden mukaisilla sekä riittävillä ja teknisillä sekä organisatorisilla menetelmillä. Riskienarvioinnista on tarkempi selostus Creamailer Oy:n tietotilinpäätöksessä.

Tietojen käsittelijä neuvoo tiedottein ja pyynnöstä Rekisterinpitäjää rekisteröidyn oikeuksien ja tietosuojalainsäädännön velvoitteiden toteuttamisessa. Asiakas on kuitenkin itse vastuussa rekisteröidyn oikeuksien sekä tietosuojalainsäädännön velvoitteiden toteuttamisesta.

Palveluntarjoaja poistaa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä Asiakkaan henkilötiedot ja palveluun tuoman Informaation. Asiakkaan tiedot säilytetään laskutuskauden ajan.

Edellä esitetyn selventämiseksi todetaan, että tämän sopimuksen mukaisen palvelun yhteydessä Tietojenkäsittelijä käsittelee henkilötietoja/Informaatiota, jotka liittyvät asiakkaan keräämiin tietoihin heidän viestinnällisiä tarkoituksiaan varten. Tietojenkäsittelijä toimii Rekisterinpitäjänä silloin, kun se käsittelee Asiakkaan henkilötietoja kuten nimi, yhteys ja laskutustietoja. Tarkemmat tiedot löytyvät Creamailerin Oy:n Tietotilinpäätöksestä.

Tietosuojalainsäädännön mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin, vaatia tiedon oikaisu tai poistaminen sekä pyytää tiedon käsittelyn rajoittaminen. Tietojenkäsittelijä ei vastaa asiakkaan henkilörekisteriin/informaatioon kuuluvien rekisteröityjen pyyntöihin tai tiedusteluihin, vaan niistä vastaa Rekisterinpitäjä. Palvelussa on käyttöominaisuuksia, jotka mahdollistavat tarkistusoikeuden toteutumisen.

Palveluntarjoajan henkilötietojen käsittelystä löytyy lisätietoa Creamailer Oy:n tietotilinpäätöksestä.

7. Tunnistautumistiedot

Asiakas sitoutuu huolehtimaan, että palvelun käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnukset ja salasanat huolellisesti suojauskäytänteet huomioiden. Asiakas on myös velvollinen huolehtimaan, etteivät käyttäjätunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisten haltuun.

Jos tunnistautumistiedot joutuvat ulkopuolisten haltuun, tulee siitä ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle.

Asiakas vastaa haitasta, joka on aiheutunut Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta haitasta, joka johtuu tunnistautumistietojen huolimattomasta säilytyksestä tai muusta rinnastettavasta huolimattomasta käytöksestä.

8. Palvelun voimaantulo, muutokset ja irtisanominen

Sopimus astuu voimaan, kun asiakas vahvistaa palvelutilauksen. Ensimmäinen tilausjakso kestää 3 kk tilauksen vahvistamisesta, ellei erikseen muuta sovita.

Asiakas on vastuussa palvelun irtisanomisesta. Sopimus tulee irtisanoa kirjallisesti kuukausi ennen sopimuskauden vaihtumista.

Kaikki asiakkaan materiaali poistetaan palvelun palvelimilta viivytyksettä palvelun lopettamisen yhteydessä.

Irtisanomisen jälkeen palvelusta ei enää laskuteta, mutta asiakas on velvollinen suorittamaan irtisanomisaikaa edeltäneen ajan sekä aikaisemmin laskutetut kuukausimaksut.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman erillistä syytä, jolloin Asiakkaan ennalta suorittamat maksut palautetaan. Jos irtisanominen tapahtuu käyttöehtojen vastaisen toiminnan johdosta, Asiakkaan ennalta suorittamia maksuja ei palauteta.

9. Laskutus

Palveluntarjoaja laskuttaa palvelun käytöstä 3 kk käyttöä vastaavan summan etukäteen, ellei erikseen muuta sovita.

Asiakas vastaa laskujen maksusta niiden eräpäivään mennessä. Palveluntarjoajalla on oikeus estää tai rajoittaa palvelun käyttöä, mikäli Asiakas ei ole suorittanut laskua eräpäivään mennessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus kokonaisvaltaisesti ja poistaa palvelusta kaikki Asiakkaan Informaatio, mikäli Palveluntarjoaja ei ole vastaanottanut maksusuorituksia 45 päivän kuluessa eräpäivästä.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Asiakas vastaa maksun laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvista perintäkuluista ja muista oikeudellisista kuluista.

Mikäli laskutustietoihin tulee muutoksia, Asiakas on velvollinen toimittamaan ajantasaiset tiedot Palveluntarjoajalle viipymättä.

Vajaista kuukausista, jolloin palvelua ei ole käytetty, ei myönnetä palautuksia.

10. Roskapostia koskevat käyttöehdot

Luomalla tilin ja hyväksymällä Creamailer Oy:n käyttöehdot, Asiakas hyväksyy myös roskapostia koskevat käyttöehdot.

11. Asiantuntijapalveluiden ehdot

Näitä asiantuntijapalveluiden ehtoja sovelletaan silloin kun Asiakas on tilannut palvelun käyttöön tai sisältöön liittyvää osaamista vaativaa koulutus- tai konsultointipalvelua.

Immateriaalioikeudet koulutusmateriaaleihin ja muihin Palveluntarjoajan tuottamiin materiaaleihin kuuluvat palvelun tarjoajalle, ellei toisin ole sovittu. Palvelun tilaajalla on kuitenkin oikeus käyttää palvelun tuloksena syntyviä tuotteita.

12. Tekoäly

Creamailer

Creamailer voi tarjota tekoälypalveluita kuten OpenAI-työkaluja osana palveluaan. Palvelut voidaan ottaa pois käytöstä ilman erillistä ilmoitusta.

OpenAI GPT & GDPR

OpenAI on ilmoittanut noudattavansa GDPR:n vaatimuksia.
Creamailer seuraa tekoälyyn liittyvää lainsäädäntöä ja reagoi muutoksiin tarvittaessa. Creamailer ei välitä GPT:lle henkilötietoja kysymyksen tekijästä.

Käyttäjän vastuu

AI-suunnitteluapurin käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää siihen liittyvät rajoitteet. GPT:n väärinkäyttöä, kuten loukkaavaa tai sopimatonta kielenkäyttöä, ei hyväksytä. Vaikka GPT on tekoäly, sen käyttöä tulee ohjata eettiset periaatteet.

Creamaileria käyttävä toimija vastaa tekoälyn käytöstä. Creamailer ei ota vastuuta tekoälyn tuottaman tiedon oikeellisuudesta, vaan vastuu on aina tekoälyn käyttäjällä.

Lataa (Pdf)