Sähköpostisanastoa uutiskirjemarkkinoijille

Sähköpostisanastoa uutiskirjemarkkinoijille

29.09.2011 sanasto

Onko sähköpostiviestintään liittyvien artikkeleiden ja ohjeiden lukeminen välillä yhtä hepreaa? Onko outojen termien selvittäminen turhauttavaa ja vie ihan liikaa aikaa? Ei hätää, sillä kasasimme käytetyimmät termit selityksineen yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta pääset jyvälle mistä puhutaan.

A/B splittest Viestiä testaan usealla eri otsikolla pienelle ryhmälle ennen varsinaisen viestin lähettämistä.
ALT-teksti/ vaihtoehtoinen kuvateksti Kuvateksti, joka näkyy kuvan sijasta silloin, kun kuvia ei ole ladattu tai niiden näyttö on estetty.
Analytiikka Tilastot, joista näkyvät viestien ja linkkien avaukset sekä muut tilastoidut tiedot.
API Application Programming Interface on ohjelmointirajapinta, jonka avulla eri ohjelmat kommunikoivat keskenään.
Blacklist/ mustalista/ roskapostittaja Ks. Mustalista.
Bounce/ epäonnistunut viestin lähetys Sähköpostiviesti, jota ei voida toimittaa vastaanottajalle. Tyypillisesti bouncet johtuvat viallisista osoitteista, täynnä olevista sähköpostilaatikoista tai tuntemattomista vastaanottajista. Epäonnistumiset jaetaan jatkuvaan ja tilapäiseen epäonnistumiseen, teknisiin vikoihin ja muihin ongelmiin.
Character set Viestin kirjaintyypit eli merkistö. Nykyään käytetään unicode-merkistöä, joka on standardi lähes kaikille kielille.
CMS Content Management System eli sisällönhallintajärjestelmä on nettisivujen luomiseen ja päivittämiseen luotu ohjelmisto.
CRM Customer Relationship Management tarkoittaa asiakkuuden hallintaa sekä sitä tukevia tietojärjestelmiä.
CSS Cascading Style Sheets on kieli, joka määrittelee tyyliohjeet esimerkiksi tekstin koolle ja värille sekä kirjasinlajille.
CSV-tiedosto Comma Separated Value on tiedostomuoto, jota voidaan käyttää tietojen vaihtamiseen eri ohjelmien välillä, joilla on erilaiset tiedostomuotostandardit.
CTR Click Through Rate/Ratio eli lukuarvo, joka mittaa kuinka suuri osa vastaanottajista siirtyy viestin linkin kautta verkkosivustolle esim. "lue lisää" -linkin kautta.
Demografiset tiedot Tietoja tilaajien sukupuolesta, koulutuksesta, ammatista, iästä, siviilisäädystä jne.
DK/DKIM DomainKeys tarkistaa sähköpostin lähettäjän DNS-domainin ja viestin "oikeellisuuden".
DNS Domain Name System eli nimipalvelujärjestelmä, joka yksinkertaistaa tietokoneiden osoitteita IP-verkostossa. Esimerkiksi osoitteen 94.199.56.52 sijasta kirjoitetaan www.creamailer.fi.
Dynaaminen sähköposti Jokaiselle vastaanottajalle erikseen personoitu viesti. Viesti voi esim. sisältää vastaanottajan nimen tai asiakasnumeron.
Esikatseluikkuna Sähköpostiohjelman ikkunassa oleva kohta, jossa näkyy osa sähköpostiviestistä.
ESP Email Service Provider eli markkinointiin tarkoitettuja sähköpostipalveluja tarjoava yritys.
GeoTracking-järjestelmä Mahdollistaa vastaanottajan maantieteellisen jäljittämisen.
GIF-animaatio Animaatio, jossa gif-kuvat näkyvät peräkkäin. Ei toimi luotettavasti uutiskirjeissä.
GIF-kuva Tiedostokooltaan pieni kuvamuoto, jossa voi olla enintään 256 väriä. Laatuasetuksia säätämällä kuvat saa pienennettyä uutiskirjeille sopiviksi.
Harmaalistaus/ Greylisting Kohdistetaan mustalla listalla oleviin lähettäjiin torjumaan roskapostia. Harmaalistauksen toiminta perustuu lyhyeen viiveeseen, joka viivyttää spämmilähteiden lähettämiä viestejä. Oikean sähköpostin perilletuloon se ei vaikuta.
HTML Hyper Text Markup Language, suomeksi hypertekstin merkintäkieli, on kuvauskieli, jota käytetään verkkosivujen tekemiseen.
HTML-editori (WYSIWYG – what you see is what you get) Ohjelma, jonka avulla luodaan ja editoidaan HTML-muotoisia uutiskirjeitä.
IP-osoite Tietokoneiden tunnistamiseen käytettävä yksilöllinen osoite, jonka avulla tietokoneet kommunikoivat keskenään.
ISP Internet Service Provider eli Internet-palveluntarjoaja on teleoperaattori, joka tarjoaa internet-yhteyden.
JPG Kuvien tallennusformaatti, jonka laatuasetuksia säätämällä kuvat saa pienennettyä uutiskirjeille sopiviksi. Sopii parhaiten uutiskirjeiden kuvaformaatiksi.
Kaksinkertainen opt-in Tilauksen tehneen henkilön tulee varmistaa tilauksensa sähköpostiin tulleella linkillä. Tällä estetään toisen henkilön nimissä tehdyt tilaukset.
Kerro kaverille/ välittäminen Viestin vastaanottaja jakaa sähköpostiviestien eteenpäin.
Klikkaus Siirtyminen verko-osoitteeseen linkin avaamisen kautta.
Kuvan näytön esto Kuvat eivät lataudu automaattisesti, jolloin vastaanottajan on todennäköisesti aktivoitava niiden käyttö.
Layout/ leiska Graafinen ilme eli ulkoasu, johon kuuluvat sivuston asettelut, muotoilut, värit ja grafiikat.
Linkkiteksti Teksti, joka sisältää linkin verkko-osoitteeseen.
Lue lisää -linkki Linkki, joka johtaa lisätietoihin.
Lukutiheys Yhden lähetyskerran avattujen kirjeiden määrä, joka kertoo viestin avanneiden määrän kaikista vastaanottajista. Tiukkojen palomuurien ja joidenkin käyttöjärjestelmien takia mittaus on suuntaa antava.
Lähettäjän nimi Sähköpostiviestin lähettäjän nimi.
Lähettäjän osoite Viestin lähettäjän sähköpostiosoite.
MGM Member Get a Member. Ks. viraalimarkkinointi.
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions on sähköpostistandardi, jota käytetään sähköpostiviestin tai liitteiden tietotyypin (esim. teksti ja kuva) luonnehtimiseen.
Moduli Osa suurempaa kokonaisuutta esim. järjestelmän tai kehyksen rakennuspalikka tai sen osa.
Multi Part e-mail Sähköpostimuoto, joka tunnistaa pystyykö vastaanottaja vastaanottamaan viestin HTML-muodossa. Jos HTML-muoto ei näy vastaanottajalla, hän näkee viestin tekstiversiona.
Mustalista/ Roskapostittaja/ Blacklist Operaattorit jakavat keskenään tietoa tunnettujen roskapostittajien IP-osoitteista ja yrittävät estää näiden toiminnan. Mustalle listalle jouduttua sieltä on hankala päästä pois. Tämän takia tulee aina käyttää asiantuntevaa kumppania ja luotettavia lähetyspalvelimia.
Opt-in Rekisteröityminen uutiskirjeiden tai muiden sähköpostilähetysten vastaanottajaksi.
Opt-out Uutiskirjeiden tai muiden sähköpostilähetysten tilauksen peruminen.
OR/ Open Rate Ks. lukutiheys.
PDF Portable Document Format on yleisesti käytetty tallennusmuoto, jota käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen sekä painamiseen.
Pelkkä teksti -uutiskirje Plain text -uutiskirje ei sisällä lainkaan kuvia eikä muotoiluja. Yksinkertaisuutensa vuoksi se toimii luotettavasti eri päätelaitteissa.
PNG-kuva Kuvaformaatti, jota käytetään useimmiten grafiikassa, jossa on varjoja ja läpinäkyviä efektejä. Ei näy hyvin kaikilla sähköpostiohjelmistoilla.
Portti Portit ovat tietokoneissa olevia numeroituja palvelupisteitä, joita tarvitaan yhteyksien muodostamisessa.
Porttisivu Verkkosivu, jonka pääasiallinen tarkoitus on lähettää kävijöitä johonkin toiseen sivustoon. Usein porttisivu sisältää pelkkiä avainsanoja, joilla sivuston halutaan näkyvän hakukoneissa.
ROI Return on Investmentin avulla mitataan kuinka suuri osa markkinointi-investoinneista on ollut tuottoisaa.
Roskaposti Viesti, jonka lähettämiseen ei ole saatu vastaanottajan lupaa.
Roskapostisuodatin Analysoi sähköpostiviestit ja siirtää roskapostiksi luokittelemansa postit joko roskapostikansioon tai estää niiden pääsyn vastaanottajalle kokonaan. Yleisiä roskapostisuodattimien toimintatapoja ovat mm. avainsanojen ja pelkästään kuvia sisältävien viestien tunnistaminen sekä tiettyjen IP-osoitteiden skannaus. Roskapostisuodattimet myös tarkkailevat lähetysmääriä, osoitteistojen toimivuutta sekä vastaanottajien reagointia viesteihin.
RSS-syöte Really Simple Syndication on joukko verkkosyötemuotoja, joita käytetään digitaalisen sisällön julkaisemiseen. RSS-sisällön käyttäjät käyttävät ohjelmia, joita kutsutaan lukijoiksi tai lukijaohjelmiksi.
SaaS Software as a Service on ohjelmien jakelumalli, jossa asiakkaille annetaan lisenssi käyttää tiettyä tuotetta tai palvelua.
Script Yleensä lyhyt pätkä koodia, joka vaatii tietyn ympäristön (esim. selainohjelman) toimiakseen.
Segmentointi Vastaanottajien jakaminen ryhmiin esimerkiksi maantieteellisesti, ostettujen tuotteiden tai avattujen linkkien perusteella. Uutiskirjeitä lähettäessa segmentointitietoja voi käyttää hyväksi suunnatessa markkinointia/viestintää vain tietyille kohderyhmille.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol on protokolla, jota käytetään viestien välittämiseen sähköpostipalvelimien kesken.
SPF Sender Policy Frameworkin avulla estetään sähköpostin lähettäminen väärennetyllä verkkotunnusnimellä.
Spämmäys/ roskapostitus Sähköpostitse tapahtuvaa massapostitusta, johon ei ole saatu vastaanottajan lupaa.
Sähköpostimarkkinointi Sähköpostitse lähetettävää markkinointia, jonka lähettämiseen vastaanottaja on antanut luvan.
Sähköpostiohjelma Sähköpostiviestien lukemisen mahdollistava ohjelma tai applikaatio.
Tapahtumaviesti Esimerkiksi tilauksesta tuleva henkilökohtainen sähköpostiviesti.
Taustakuva Taustakuvan voi sijoittaa viestin sisälle esim. tekstin tai koko viestin taustaksi. Taustakuvat eivät välttämättä näy kaikilla sähköpostiohjelmilla ja päätelaitteilla.
Tekstiformaatti/ tekstiversio Yksinkertainen formaatti, joka ei tue kuvia tai muotoiluja ja jonka kaikki vastaanottajat näkevät samalla tavalla.
Toimitettavuus Kertoo kuinka hyvin sähköpostiviestit saapuvat vastaanottajille. Toimitettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi viestin tekniset edellytykset ja kirjeen muotoilu.
URL Uniform Resource Locator on web-osoitteen, esim. www.creamailer.fi, oikea nimi.
Valkoinen lista/ Whitelist Blacklistan vastakohta eli turvalliseksi todettujen lähettäjien lista.
Verkkopalvelin/ web-palvelin Tietokone, jonka tehtävänä on säilyttää verkkosivuja tai ohjelmia. Palvelimella on kiinteä yhteys internettiin.
Verkkotunnus Yrityksen Internet-osoite, esim. www.creamailer.fi, joka yleisesti on myös osa sähköpostia esim. tuki@creamailer.fi.
Verkkoversio/ web-versio Selaimella luettava sähköpostin versio.
Viestin aihe Sähköpostin otsikko, eli kohta, jonka vastaanottaja näkee ensimmäisenä yhdessä lähettäjän nimen kanssa.
Viraalimarkkinointi Markkinointitapa, jossa viesti, palvelu tai tuote on niin mielenkiintoinen, että vastaanottaja haluaa välittää sen eteenpäin.
Virussuodatin Yleensä ohjelmisto, joka pyrkii estämään vastaanottajaa saamasta viruksia sisältäviä viestejä analysoimalla saapuvat viestit.
WOM Word of Mouth. Ks. viraalimarkkinointi.
WWW World Wide Web on internetissä toimiva hypertekstijärjestelmä, jota luetaan selaimella.
XHTML Extensible Hyper Text Markup Language on uudempi versio HTML-kielestä.
XML Extensible Mark-up language on yleinen merkintäkieli, jonka tarkoituksena on tiedon vaihto eri informaatiojärjestelmien välillä.
Kirjoittaja: Creamailer Oy