Creamailerin tietosuojalauseke


päivitetty 22.5.2018

Henkilötietojen kerääminen

Creamailer on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. Creamailer käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Creamailer Oy:n uutiskirje- ja kyselytyökalu -palvelujen käyttö vaatii rekisteröitymisen palvelun käyttäjäksi. Käyttäjien palveluun tallentamat tiedot tallennetaan Creamailer Oy:n suojattuun sähköiseen asiakasrekisteriin, johon on pääsy vain tietoja työssään tarvitsevilla henkilöillä. Creamailer Oy ei kerää eikä käsittele henkilötietolain määrittelemiä arkaluonteisina pidettyjä henkilötietoja.

Creamailerin kerää tietoja rekisteröityessä Creamailerin palveluiden käyttäjäksi, palvelujen käytön yhteydessä sekä kampanjoiden, kilpailujen ja tutkimusten yhteydessä. Tiedot voivat olla:

(* Vain nämä tiedot ovat pakollisia

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Creamailer Oy käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Palvelun käyttäjä voi pyytää tietojensa päivittämisen, muuttamisen tai poiston kirjallisesti milloin tahansa ottamalla yhteyttä Creamailerin tietosuojavastaavaan (jami.pietila@creamailer.fi). Asiakastiedot poistetaan automaattisesti asiakkaan päättäessä asiakassuhteen. Laskutustiedot säilytetään sopimuskauden ajan.

Henkilötietoja käytetään alla määriteltyihin yhteen tai useampaan käyttötarkoitukseen:

1. Palvelun tarjoaminen

Henkilötietoja voidaan käyttää Creamailerin palvelujen tarjoamiseen, niiden toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja mahdollistamaan palvelusta käyttäjäystävällinen (esim. palvelun käyttö eri päätelaitteilla). Henkilötietoja voidaan käyttää myös tukipyyntöihin ja muihin asiakasviesteihin vastaamiseen, tehtyjen palveluvalintojen toteuttamiseen, väärinkäytösten ehkäisyyn sekä tietoturvan toteuttamiseen.

2. Palvelun kehittäminen

Henkilötietoja voidaan käyttää palveluiden kehittämiseen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös Creamailerin omiin kyselyihin (asiakaskyselyt) ja tutkimuksiin.

3. Asiakasviestintä ja markkinointi

Henkilötietoja voidaan käyttää asiakasviestintään (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet) sekä Creamailerin omaa markkinointia varten. Voimme käyttää tietoja myös palveluun tai tukipyyntöihin/asiakaspalveluun liittyvissä asioissa.

Henkilötietojen luovuttaminen

Creamailerin rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Creamailerin asiakasviestintää ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä Creamailer koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen käyttöalue

Creamailerin palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla. Creamailer voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen

Pidämme hallussamme olevat tiedot oikeellisina ja ajan tasalla päivittämällä vanhentuneita tietoja ja poistamalla tarpeettomat tiedot. Creamailerin asiakkailla on mahdollisuus omien tietojen muuttamiseen ja päivittämiseen kirjautumalla palveluun. Laskutus ja asiakastietojen muuttaminen tai muuttuneista tiedoista ilmoittaminen on aina asiakkaan / palvelun käyttäjän vastuulla.

Henkilötietojen suojaaminen

Creamailerissa kiinnitettään huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan elinkaariajattelumallia hyödyntäen. Palvelumme ja sitä myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Creamailerilla on käytössään turvallisiksi todetut tekniset, fyysiset ja hallinnolliset suojauskeinot. Tällaisia ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat ja turvallisten laitetilojen käyttö. Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtivat siihen erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain nimetyille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat kyseisiä tietoja.

Creamailer toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein, jossa huomioidaan elinkaariajattelu aina palvelun suunnittelusta ylläpitoon. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin varaudutaan huomioimalla suojattavan tiedon luonne sekä riskin todennäköisyys.

Creamailer käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, joilla ei ole pääsyä Creamailerin sisältämiin henkilötietoihin. Kaikkien Creamailerin kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

Evästeiden (cookies) käyttö ja tietojen säilytys

Eväste on nimettömän tunnistetiedon sisältämä tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Tunnistetietoa käytetään palveluissa selainten yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan. Creamailer kerää käyttäjän päätelaitetta käsitteleviä tietoja evästeiden avulla. Näin saadaan tietoa siitä milloin ja miten verkkopalveluja käytetään. Tiedon avulla palveluja voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Huomioitavaa on, että evästeiden käyttö ei tallenna tietoja, joiden perusteella käyttäjät voidaan tunnistaa tai yksilöidä.

Evästeet eivät vaikuta tietoturvaan, eivätkä levitä haittaohjelmia tai viruksia. Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Creamailerin käyttämät evästeet:

1. Google Analytics

Web-analytiikkajärjestelmän eväste, jolla lasketaan sivustojen kävijämääriä. Evästeeseen voidaan yhdistää tietoja mm. kävijän kampanjaan osallistumisesta sekä asioinnista Creamailerin verkkopalvelussa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen säilytysaika: Enintään 2 vuotta

2. Google AdWords

Eväste, jota käytetään mm. mainonnan uudelleen kohdentamiseen Googlen mainosverkostoissa. Evästeeseen yhdistetään kävijän selailuhistoriaa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen säilytysaika: Enintään 2 vuotta

3. LinkedIn Advertising

Eväste, jota käytetään mm. mainonnan toimivuuden mittaamiseen. Evästeeseen yhdistetään kävijän selailuhistoriaa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.

Evästeen säilytysaika: Enintään 2 vuotta

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Creamailerin hänestä hallussa olevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaaminen tai poistaminen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: tuki@creamailer.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin. Rekisteröity voi myös pyytää Creamaileria poistamaan tiedot kokonaan käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

Rekisteröity voi myös kieltää Creamaileria käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten.

Muutokset tietosuojalausekkeeseen

Creamailer kehittää palvelujaan jatkuvasti, joka voi aiheuttaa muutoksia tietosuojalausekkeeseen. Päivitykset voivat liittyä myös lainsäädännön muutoksiin. Jos tietosuojalauseke muuttuu oleellisesti, tiedotetaan siitä erikseen asiakastiedotteissa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Creamailer Oy, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
Henkilötietoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tuki@creamailer.fi.

Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä info@creamailer.fi

Tietosuojavastaava: jami.pietila@creamailer.fi