Creamailer Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Creamailer Oy
Ilkantie 4
00400 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jami Pietilä
jami.pietila@creamailer.fi
Puh. +358 40 173 2992

3. Rekisterin nimi

Creamailerin asiakas- ja viestintärekisteri

4. Käyttötarkoitus

Creamailer Oy käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.:

1. Palvelun tarjoamiseen:

Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen

2. Palvelun kehittäminen

3. Asiakasviestintä ja markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Creamailer on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. Creamailer käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

(* Vain nämä tiedot ovat pakollisia

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Creamailerin tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan Creamailerin toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti palvelun tilauksen, verkkolomakkeiden sekä kokeiluversion tilausten yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Creamailerin rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Creamailerin asiakasviestintää, markkinointia ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä Creamailer koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Creamailer voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Creamailerissa kiinnitettään huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan elinkaariajattelumallia hyödyntäen. Palvelumme ja sitä myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Creamailerilla on käytössään turvallisiksi todetut tekniset, fyysiset ja hallinnolliset suojauskeinot. Tällaisia ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat ja turvallisten laitetilojen käyttö. Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtivat siihen erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain nimetyille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat kyseisiä tietoja.

Creamailer toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein, jossa huomioidaan elinkaariajattelu aina palvelun suunnittelusta ylläpitoon. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin varaudutaan huomioimalla suojattavan tiedon luonne sekä riskin todennäköisyys.

Creamailer käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, joilla ei ole pääsyä Creamailerin sisältämiin henkilötietoihin. Kaikkien Creamailerin kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Creamailerin hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: tuki@creamailer.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

11. Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan Creamailerilla hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: tuki@creamailer.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää Creamaileria poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi myös kieltää Creamaileria käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: tuki@creamailer.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Katso myös: Creamailerin tietotilinpäätös